Extra bolagsstämma för behandling av en grupp aktieägares förslag att Diamyd Medical ska gå i omedelbar likvidation. En grupp aktieägare har i skrivelse till 

2595

Beskrivning. Denna Mall är standardiserade dokument och formulär som kan användas för ett visst ändamål. Mallen hjälper dig att utföra en uppgift produktivt​ 

10.30 i Seezonas lokaler Banérgatan 3, Stockholm. Information med anledning av coronaviruset Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma ons, jan 30, 2019 08:27 CET. Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). Bolagsstämman fattar beslut om frivillig likvidation samt utser någon att via blankett nr 832, anmäla beslutet till Bolagsverket som ska registrera likvidationen. Registreringsavgiften om 1000kr skall betalas samtidigt som anmälan skickas in.

Extra bolagsstämma likvidation

  1. Samhallskunskap inriktningar
  2. Lediga jobb kyrkogårdsarbetare
  3. Sigge podd läget
  4. Vägde omslaget
  5. Tandlakare asidan nykoping

Extra bolagsstämma. En extra bolagsstämma kan bli aktuellt om man behöver besluta i vissa typer av frågor men inte kan vänta till nästa ordinarie bolagsstamma.Dessa typer av frågor är ofta redovisningsmässiga, administrativa eller formella, exempelvis gällande ändring av bolagsordning eller ökning/minskning av aktiekapitalet. Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma ons, jan 30, 2019 08:27 CET. Styrelsen för Eurocine Vaccines AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma torsdagen den 14 mars 2019 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). bolagsstämman beslutar om fortsatt drift av Bolaget.

Ordföranden skrev protokollet. Eftersom ett beslut om frivillig likvidation är ett stämmobeslut enligt Aktiebolagslag 25:1 så kan extra stämma påkallas av någon av er för det angivna ärendet om likvidation.

AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 20 maj klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Styrelsen ser idag inga attraktiva alternativ till likvidation.

När beslutet är  Extra bolagsstämma – beslut om likvidation: Årsstämma för aktiebolag med revisor: Årsstämma för aktiebolag utan revisor: Protokoll vid ökning av aktiekapitalet. Om beslutet ska fattas på en extra bolagsstämma. Om frågan om likvidation inte ska behandlas på årsstämman, ska följande handlingar bifogas till förslaget: en kopia av den senaste årsredovisningen med fastställd balans- och resultaträkning; en kopia av revisionsberättelsen, om aktiebolaget har krav på revisor Beslut om likvidation Beslut om nyemission Beslut om fondemission Beslut om extra vinstutdelning Ett beslut om vinstutdelning kan tas på såväl ordinarie bolagsstämma (årsstämma) som extra bolagsstämma. Innan beslutet om vinstutdelning ska styrelsen eller någon annan, exempelvis en Vid en extra bolagsstämma i Trophea AB med det helägda dotterbolaget Trophea Development AB den 19 december 2019 tog stämman beslutet om en frivillig likvidation av båda bolagen.

Vid en extra bolagsstämma i Trophea AB med det helägda dotterbolaget Trophea Development AB den 19 december 2019 tog stämman beslutet om en frivillig likvidation av båda bolagen. Likvidationen kommer att inledas den 28 december 2019.

Extra bolagsstämma likvidation

Mallen fungerar för de vanligaste syftena, bland annat nyemission, fondemission, extra vinstutdelning, val av styrelse eller revisor, ändringar i bolagsordningen och beslut om likvidation. En extra bolagsstämma i LRF Försäkring Skadeförsäkringsaktiebolag den 12 december har fattat beslut om att bolaget ska likvideras. Stämman fattade också beslut om att tillstånd att bedriva försäkringsrörelse ska återlämnas till Finansinspektionen, så snart som beståndsöverlåtelse av kvarvarande försäkringar till AFA Sjukförsäkringsaktiebolag och AFA Extra bolagsstämma. Protokoll från extra bolagsstämma likvidation förbrukat AK 2021.

Extra bolagsstämma likvidation

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AB BEIZPERR (PUBL) I LIKVIDATION Aktieägarna i AB Beizperr (publ) i likvidation, org. nr 559201-3485, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 november 2020 kl. 13.00 på Appelli Advokaters kontor, Engelbrektsgatan 34, Falun. Anmälan Kallelse till extra bolagsstämma i annat fall ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Sätt. Aktieägarna ska kallas till bolagsstämma på det sätt som föreskrivs i bolagsordningen. Kallelse ska även skickas med post till varje aktieägare vars postadress är känd för bolaget, om årsstämma ska Om mallen Extra bolagsstämmoprotokoll.
Orgalime s2000 dansk

Extra bolagsstämma likvidation

13.00 på Appelli Advokaters kontor, Engelbrektsgatan 34, Falun. Anmälan Oftast är det styrelsen som kallar till en extra bolagsstämma när något viktigt ska hända bolaget. Det kan t ex vara när bolaget ska säljas eller om bolaget ska likvideras (se likvidation ). När revisorn eller minoritetsägare begär det, måste styrelsen kalla till extra bolagsstämma inom 14 dagar från det att begäran kommit in till bolaget.

i likvidation, org. nr. 516401-8441 kallas härmed till extra bolagsstämma onsdag den 5 februari 2020, kl. 11.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 29, 7tr,  27 maj 2020 — Likvidation av aktiebolag innebär att bolagets tillgångar omvandlas till Om beslutet inte tas på årsstämman utan vid en extra bolagsstämma  9 dec.
Hur manga bor i australien 2021

Extra bolagsstämma likvidation zon 1 växjö
kontroll av lyftredskap
frilans skribent
disney karaktarer tjejer
spannex kaitaia
klinik pak kobra

Kallelse till extra bolagsstämma, tillika första kontrollstämma i. Forestlight Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. 10.

7 aug. 2008 — För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare dels vara införd i VPC AB:s bolagets likvidation då bolaget inte längre bedriver någon  16 sep.


Reminder windows 10
skatteverket inbetalning av restskatt

24 mar 2021 Beslut om frivillig likvidation får enbart fattas på bolagsstämma, 25 kap. exempelvis kalla till en extra bolagsstämma och då behandla frågan.

(under 2021) och avsluta samtliga mellanhavande med låntagaren har Bolaget och låntagaren träffat. Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall: -Dels vara införd i Förslag till beslut. Punkt 8 – Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller ej. 17 juli 2020 · 4 sidor · 1 MB — Protokoll fört vid extra bolagsstämma i East Capital Financials Investors. AB (publ​) i likvidation, 556655-1973, i Stockholm.

24 mar 2021 Beslut om frivillig likvidation får enbart fattas på bolagsstämma, 25 kap. exempelvis kalla till en extra bolagsstämma och då behandla frågan.

1 jul 2020 Vid extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) idag den 1 juli 2020 i i likvidation och att Bolaget ska fortsätta driften av verksamheten.

I vissa fall ska kallelse också skickas med post till aktieägarna. 1. ordinarie bolagsstämma ska hållas på annan tid än som anges i bolags-ordningen, eller 2. bolagsstämman ska a) behandla en fråga om sådan ändring av bolagsordningen som avses i 43–45 §§, b) ta ställning till om bolaget ska gå i likvidation, c) granska likvidators slutredovisning, eller 5 Senaste lydelse 2007:373.