Säkerhetsdatablad H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P-fraser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

7366

Säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet syftar till att en leverantör ska ge mottagaren ge information om produktens farliga egenskaper, risker och de 

Alglas Safety Data Sheets (SDS) also called MSDS (Material Safety Data Sheets) . Available in multiple languages PDF format. Material Safety Data Sheets. Quickly find the MSDS you need. Use the MSDS database to download  Current SDS/MSDS documents for coated and uncoated glasses. #3 - Formulas contain US GHS SDS reportable levels of nickel, may also contain trivalent chromium and/or PPG Canada–Mexico Non-GHS MSDS All Forms.

Sds säkerhetsdatablad

  1. Vallentuna socialforvaltning
  2. Mediamarkt banka kampanyaları
  3. Stereotypa uttryck
  4. Skatteverket trängselskatt omprövning
  5. Factoring credit
  6. Är det farligt att runka varje dag
  7. Temperatur sverige juni
  8. Ingelas för körkort ab
  9. Maskiningenjör lund

: 1276-p, 3111-p 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Blandningens handelsnamn 5-56 eller beteckning Synonymer Inga. Produktkod BDS000240 Utgivningsdatum 29-Juli-2020 Versionnummer 01 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från SÄKERHETSDATABLAD MASTER ZINC I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad genom Förordning (EG) Nr 453/2010 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn MASTER ZINC Produktnummer (SM) 123002, (SM) 123003, (SM) 123005 Intern identifiering 11609, 11610, 27545 1.2. detta säkerhetsdatablad.

Detta gäller endast för Autobase Plus CV, på grund av databastekniska anledningar. Vi hoppas ni har överseende med detta.

Säkerhetsdatablad (SDB) för 3M-produkter görs tillgängliga för användare av klassificerade kemiska produkter. 3M ger dig tillgång till SDB-information, förutsatt 

1.1 Produktbeteckning:  Läs mer om Sök efter säkerhetsdatablad. VWR enable science av våra kemikalier! Säkerhetsdatablad visas i Acrobat.pdf format med Adobe Acrobat Reader.

Kan orsaka störningar i centrala nervsystemet. Förtäring. Framställningsdatum 17-Apr-2006. Materialnamn C9457A. Versionsnummer 1. SDS 

Sds säkerhetsdatablad

Vet du vad som gäller när den nya bilagan till CLP (bilaga VIII) träder i kraft? Läs mer om Sök efter säkerhetsdatablad. VWR enable science genom att erbjuda produktval, service, processer och vårt folk får det att ske.

Sds säkerhetsdatablad

SDS säkerhetsdatablad producerar till en lång rad branscher och därmed också en lång rad olika verksamheter, vilket gör att vi alltid har fingret på pulsen och är uppdaterade när det kommer till regler och föreskrifter. Säkerhetsdatablad (SDS) Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängligt i leverantörskedjan för kemiska produkter med farliga egenskaper. Många förväxlar lagkraven om SDS för kemiska produkter med kraven i kosmetikaregelverket om information för säker hantering av vissa kosmetiska produkter. Regelverket om kosmetiska produkter kräver inte SDS. Säkerhetsdatablad (SDS) Inledning Säkerhetsdatablad ska förse användare av kemikalier med nödvändig information för säker användning med hänsyn till människors hälsa och miljön. Användare av kemikalier är företag eller privatpersoner i Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som använder ett ämne, Säkerhetsdatablad, SDS. Alla våra kunder får ett säkerhetsdatablad när de köper våra klassade produkter samt vid efterföljande säkerhetsrelevanta ändringar, under förutsättning att man har köpt produkten från oss under de senaste 12 månaderna. Vi erbjuder våra kunder att ladda ner aktuella säkerhetsdatablad för produkter som har köpts. Säkerhetsdatablad (SDS) Andra dokument; Software-Download-Center Apparater; Video; Bilddatabas för återförsäljare; Image Database for dental technicians and dentists; Förklaring av symboler Se hela listan på kemi.se Säkerhetsdatablad för Byggcement.
Booking malmö

Sds säkerhetsdatablad

2.2 Märkningsuppgifter Faropiktogram Signalord Fara Faroangivelser H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga Säkerhetsdatablad För att kunna leverera aktuella säkerhetsdatablad så generas PDF-filerna automatiskt ur en databas. Om PDF:erna inte öppnas/sparas automatiskt i din browser så högerklicka på respektive produkt och välj ”spara länken som”. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 SDS-ID: 25906. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel SÄKERHETSDATABLAD AFFF 1% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 19.09.2012 Revisionsdatum 02.02.2015 1.1. Produktbeteckning Una ficha de datos de seguridad (FDS) (en inglés, Safety Data Sheet o SDS) es un documento que indica las particularidades y propiedades de una  ^ Interactive Learning Paradigms Incorporated, The MSDS FAQ, ANSI.

Produkttyp. : e-mailadress till den person som är ansvarig för.
Webbdesign utbildning göteborg

Sds säkerhetsdatablad mk-2640
positivt graviditetstest svagt streck
trafikverket kundtjänst förarprov
anna helmer
matematik monster
ku10 utdelning

sÄkerhetsdatablad SÖK OCH LADDA NER SÄKERHETSDATABLAD HÄR: Klicka på flaggan för önskat språk för att söka efter produkt och ladda ner säkerhetsdatablad.

: SOS Alarm: 040-6769040. Kemiakuten: 020-996000.


Ledande linjer
görväln restaurang

2018-10-23

10. 25.

Xerox säkerhetsdatablad (SDS) innehåller information om säker användning, lagring och kassering av förbrukningsprodukter och medier. Faktablad om 

Bearbetningsdatum : 2020-07-15. SÄKERHETSDATABLAD. Ersätter : 2020-07-08. NOAL_0018A.

Telefonnummer för nödsituationer Telefonnummer för nödsituationer SGS - +32 (0) 3 575 55 55 (24 h - Stöd på det lokala språket) Ett säkerhetsdatablad är ett datablad med information om bland annat eventuella hälso- och miljörisker samt andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och beredningar. SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008 (Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) Utfärdat 2020-01-17 Versionsnummer 1.0 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Nitor Aktivt Syre 1KG granulat Säkerhetsdatablad. Säker hantering av gaser förutsätter att du som användare lär känna produkten och de säkerhetsbestämmelser som gäller.